Skip to main content Skip to footer

Vedtægter pr. 2018

Kulturskolen er en kommunal institution med hjemsted i Ishøj Kommune.

Kulturskolen har til formål:

 • gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for kunstneriske udtryk, herunder musik, visuel kunst, dans, drama, at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i kunst- og kulturlivet, både som yder og som nyder,
 • at bibringe den enkelte elev kreative færdigheder som forudsætning for personlig udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt,
 • gennem beskæftigelse med musisk aktivitet at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab,
 • at være åben overfor samarbejdet mellem kulturinstitutioner og i det lokale kulturmiljø.

Aktiviteterne organiseres for børn og voksne, skoler, institutioner, foreninger, virksomheder m.v. i lokalsamfundet.

Kulturskolen tilbyder undervisning i musik, billedfag, dans, drama til alle børn og unge op til 25 år i kommunen, samt et særligt tilbud til voksne over 25 år.

Undervisningen omfatter: 

 • Instrumental- og vokalundervisning.
 • Billedfag, dans. drama, bevægelse.
 • Musikalsk forskole
 • Orkestre, sammenspilsgrupper, korsang, musikforståelse og teori, komposition, fælles aktiviteter, musikteknologi.
 • Børnehaveklasser, daginstitutioner, klubber.
 • Projekter, kurser, skolekoncerter, koncerter, udstillinger, stævner og anden aktivitet for forskellige brugergrupper "på tværs af generationerne" og i forening af amatører og professionelle.

Elever, der bor uden for kommunen, kan undtagelsesvis og efter kulturskolelederens godkendelse deltage i kulturskolens undervisning. Såfremt de kun deltager i sammenspilsundervisningen, betales et nærmere fastsat honorar for denne undervisning.

Bestyrelsen består af 8 medlemmer:

 • 2 repræsentanter valgt af byrådet
 • 2 repræsentanter for kulturskolens forældre
 • 1 repræsentant for kulturskolens medarbejdere
 • 2 repræsentanter for eleverne
 • 1 repræsentant fra folkeskolen

Tilforordnet uden stemmeret: 

 • Kulturskolelederen (sekretær)
 • Kulturskolelederens stedfortræder

Elevrepræsentanterne må ikke deltage i afstemning eller overvære den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkeltpersoner, men har i øvrigt stemmeret.

Byrådet udpeger formanden for Kulturskolebestyrelsen. Kulturskolebestyrelsen vælger af og blandt sine medlemmer en næstformand.

Ansatte ved kulturskolen kan ikke vælges som forældre- eller støttekredsrepræsentanter. Der udpeges en suppleant for hvert medlem.

Repræsentanterne valgt af byrådet og deres stedfortrædere vælges i forbindelse med byrådets konstituering efter hvert byrådsvalg, gældende for hele byrådets valgperiode.

Repræsentanten for folkeskolen udpeges af Børne og Undervisningsudvalget.

Valg af repræsentanter for forældrene og deres stedfortrædere finder sted hvert år i september måned, og indkaldelse til valg foretages ved annoncering i lokalpressen.

Valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.

Kulturskolelederen indkalder hvert år i september måned skolens personale til valg af en medarbejderrepræsentant samt stedfortrædere. Valget gælder for I år. Genvalg kan finde sted.

Kulturskolelederen indkalder hvert år i september måned skolens elever til valg af elevrepræsentanter samt stedfortrædere. Valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.

Ophører forældre- og elevrepræsentanternes tilknytning til kulturskolen, skal de forlade bestyrelsen og stedfortræderne træde i stedet. Der vælges stedfortrædere for forældre-, elev- og medarbejderrepræsentant.

Bestyrelsens kompetenceområde defineres af byrådet.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for kulturskolens virksomhed inden for de af byrådet fastsatte mål og rammer, herunder Kulturpolitikken samt behandler og indstiller virksomhedsplanen til godkendelse i Kultur og Fritidsudvalget.

Bestyrelsen indstiller til byrådet ved ansættelse og afskedigelse af kulturskolens leder.

Ved begyndelsen af bestyrelsens valgperiode fastsætter bestyrelsen antallet af undervisningsuger i skoleåret for hele valgperioden. Undervisningssæsonen vil normalt gå fra 1/9 til 15/6. Undervisningsdagene følger skolekalenderen i undervisningssæsonen.

Bestyrelsen fastsætter principperne for tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen.

Bestyrelsen skal sikre samarbejdet mellem folkeskolen og kulturskolen samt mellem hjemmene og kulturskolen.

Kulturskolebestyrelsen sørger for, at der fremsættes tilbud om deltagelse i kulturskolevirksomheden.

Bestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Ishøj Byråd og Kultur og Fritidsudvalget om alle spørgsmål, der vedrører kulturskolen. Der skal afgives udtalelse om alle spørgsmål, som Ishøj Byråd og Kultur og Fritidsudvalget foreligger den.

Kulturskolebestyrelsen afholder møder typisk 4 gange årligt eller hvis formanden eller 3 af medlemmerne med angivelse af punkter til dagsordenen finder det fornødent.

Formanden fastsætter tid og sted for møderne og sender senest 6 hverdage inden mødet til medlemmer og tilforordnede en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden, senest 10 dage før mødet afholdes.

I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne og de tilforordnede om de sager, der skal behandles på mødet.

Kulturskolebestyrelsens møder er lukkede.

Kulturskolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. Kulturskolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Formanden - og ved dennes forfald næstformanden - leder kulturskolebestyrelsens møder.

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Medlemmerne kan kun deltage i Kulturskolebestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede ved afstemningen.

Der føres protokol over Kulturskolebestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer, der har været til stede.

Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer og tilforordnede, der har deltaget i mødet.

Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt kulturskolebestyrelsens udtalelser og beslutninger. Tilsvarende gælder for de tilforordnede.

Kulturskolelederen sørger som Kulturskolebestyrelsens sekretær for, at Kulturskolebestyrelsens protokol bliver ført under møderne.

Byråds- og forældrerepræsentanter modtager diæter og befordringsgodtgørelse efter reglerne i Lov om kommunernes styrelse og Ishøj Kommunes diætregulativ.

Til varetagelse af den daglige ledelse, herunder det pædagogiske og administrative ansvar, ansættes der en Kulturskoleleder.

Kulturskolelederen og afdelingslederne leder kulturskolen i henhold til de godkendte stillingsbeskrivelser.

Lederne skal have de fornødne faglige, pædagogiske og administrative forudsætninger, samt opfylde de kvalifikationer, som måtte beskrives i overenskomsten mellem Kommunernes Landsforening og Fællesudvalget for musikundervisere inden for kulturskoleområdet (FMM).

Kulturskoleinspektøren har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af kulturskolens undervisning over for bestyrelsen og i overensstemmelse med såvel kulturskolens vedtægter, herunder bestyrelsens og byrådets beslutninger.

Kulturskolelederen foretager ansættelse af kulturskolelærere med afsluttet relevant uddannelse eller tilsvarende kvalifikationer.

Der ansættes sekretær (er) som medhjælp for kulturskolelederen til varetagelse af administrative funktioner og til udførelse af det sekretærmæssige arbejde.

Ansættelse og afskedigelse af personale følger ansættelsesproceduren for Ishøj Kommune.

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til de til enhver tid indgåede aftaler mellem de faglige organisationer og KL.

Ishøj Kommune stiller de til undervisningen nødvendige lokaler gratis til rådighed.

Undervisningen foregår dels centralt i Kulturskolehuset og dels decentralt på kommunens skoler.

På den enkelte skole søges undervisningen samlet i nabolokaler og helst på samme ugedag(e).

I henhold til retningslinjer fastsat af Kultur og Fritidsudvalget udlåner kulturskolen så vidt det er muligt instrumenter, noder, materialer m.v. til skolens elever i henhold til retningslinjer fastsat af Kultur og Fritidsudvalget.

Noder til enkeltundervisningen anskaffes af eleverne selv, mens noder til sammenspilsundervisningen udlånes af kulturskolen.

Kulturskolens virksomhed gennemføres af Ishøj Kommune med tilskud fra stat og eventuelle andre samt elevbetaling i henhold til byrådets beslutninger herom.

Orkester- og sammenspilsgrupper er vederlagsfrie, når man deltager i instrumental- eller vokalundervisning. Kulturskolelederen kan fastsætte betaling i forbindelse med særlige undervisningstilbud.

Der kan efter ansøgning bevilges hel eller halv friplads efter nærmere retningslinjer fastsat af byrådet. Kulturskolens regnskabsår følger kommunens regnskabsår.

Kulturskolelederen fremlægger til bestyrelsesmøderne en oversigt over kulturskolens økonomiske situation.

Driftsregnskab udarbejdes og forsynes med revisionspåtegning af kommunens revisor og derefter videre til Kunststyrelsen inden de fastsatte frister.

For at opfylde kulturskolens formål om at virke til fremme af det lokale kulturliv kan der oprettes en støttekreds.

I støttekredsen optages personer eller foreninger, som ved økonomisk eller praktisk bistand medvirker til opfyldelse af kulturskolens formål, eller som på anden måde støtter formålet.

Mindst en gang om året indkalder kulturskolens bestyrelse støttekredsens medlemmer til møde.

Kulturskolebestyrelsen kan danne et elevråd til varetagelse af deres interesser over for kulturskolen. I stedet for et elevråd kan der etableres en elevforsamling

Vedtægterne udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes af Ishøj Byråd. Forslag til ændringer i vedtægterne udarbejdes af administrationen Ændringer i vedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra Kulturskolebestyrelsen. Byrådet forelægges alle ændringer til godkendelse.

Kulturskolens drift skal indstilles, hvis byrådet efter samråd med kulturskolens bestyrelse beslutter sig for kulturskolens ophør.

Denne revision af vedtægterne træder i kraft ved byrådets godkendelse. Vedtægterne erstatter godkendte vedtægter af 2. juni 2015.